Skip to content
Home » Archives for admin

admin

forklift

3 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการใช้งานโฟล์คลิฟท์

การใช้งานรถยก มีรูปแบบการขับขี่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงกับยานพาหนะอื่นๆ ซึ่งสอนด้วยการฝึกอบรมเฉพาะทางเท่านั้น ต้องมีใบขับขี่ คุณไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตผู้เชี่ยวชาญใดๆ… Read More »3 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการใช้งานโฟล์คลิฟท์